I am shocked at Mitt Romney!

by Machiavelli

 

I am shocked at Mitt Romney!.

Advertisements